قوانین مستر نصاب

مستر نصاب

هر گونه سرویس گرفتن از مستر نصاب ، چه به صورت سرویسکار چه به صورت مشتری شامل قوانین زیر میشود

استفاده از خدمات مستر نصاب، به منظره خواندن قوانین میباشد

  • سرویس چی تنها یک سرویس معرفی تعمیرکار ها به مشتری یان در تمام ایران میباشد
  • تاسیسات کار های معرفی شده در مستر نصاب از فیلتر های عمومی این شرکت جهت انظبات اخلاقی و تخصص گزشته اند، اما تایید کامل نشده اند. لذا مشتریان خود باید پس از مشورت با چندید سرویس کار کار را به بهترین متخصص واگداز کنند

blinker ایا نیاز به مشاوره و سوال رایگان دارید؟ نزدیک ترین سرویسکار در کنار شماست   تعمیرکار خودتو پیدا کن

0990191-0-104